Let op, geen herroepingsrecht

Er zit geen herroepingsrecht op jouw donatie, wij willen jou bewust maken dat na jouw donatie wij per direct zullen beginnen met de de aanschaf van de nodige materialen voor jouw gedoneerde product. Hierdoor zal jij toestemming moeten geven, om akkoord te gaan met het verval van jouw herroepingsrecht. De aanschaf van een product uit onze 168-Market shop is grotendeels een donatie, hierdoor kunnen wij jou hiervoor helaas ook geen herroepingsrechtmogelijkheden geven. 

Ontvangende partij

Stichting stichting 168 Million, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Utrecht aan de Windhontlaan 200, (postcode 3526 KV), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68951744, hierna verder te noemen: 168Million. Telefoon: 0800-0168, Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. Email: info@168million.com, website: www.168million.org.

Aansprakelijkheid 168-shop

De op deze pagina omschreven voorwaarden zijn van toepassing op consumenten en bedrijven die de 168-shop bezoeken en gebruiken. De consument of firma gaat automatisch akkoord met deze voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen zodra ze de 168-shop gebruiken of bezoeken. Deze 168-shop behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument of de firma om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid waar de consument of firma rekening mee dient te houden.

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
2. Donatie: een door de gevende partij aan 168Million geschonken geldbedrag
3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan 168Million
4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van 168Million, een donatie doet aan 168Million
5. Statuten: 168Million heeft tot doel al datgene te doen dat een bijdrage kan leveren aan het maken van een leefbare wereld voor alle kinderen.
6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van 168Million aan 168Million
7. Ontvangende partij: de rechtspersoon 168Million die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. .

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan 168Million
2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
3. 168Million behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, 168Million

1. Online donaties komen volledig ten goede aan 168Million.
2. 168Million is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op 168Million nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van 168Million is bijgeschreven.
4. Aansprakelijkheid: 168Million aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart 168Million voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan 168Million.

Artikel 4 Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (0) werkdagen.

Artikel 5. Plichten 168Million

1. 168Million verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig met de statuten.
2. 168Million neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. 168Million aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
3. Alle personen die namens 168Million bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. .

Artikel 6. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
5. 168Million doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.
6. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. 168Million verwerkt de door de gevende partij aan 168Million verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
2. Deze persoonsgegevens worden door 168Million verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan info@168Million.com.
4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door 168Million geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. 168Million heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

1. 168Million maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.
2. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. 168Million zal gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Artikel 9. Clickgedrag

1. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina's. Daardoor kan 168Million de inrichting van de website optimaliseren.

Artikel 10. Wijzigingen

1. 168Million behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Bekijk het daarom regelmatig.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. De disclaimer en het privacystatement die 168Million hanteert zijn onverkort van toepassing.
2. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen 168Million en een wederpartij ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de rechtbank Amsterdam eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
3. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.

Als er vragen neem contact met ons op via de contact pagina.